piątek, 21 czerwca 2024
godzina 14:54

 


Prognoza pogody
Zdrowa żywnośćKatalog Gwiazdor


PLAN SZKOŁY


Biuletyn Informacji Publicznej

Zamieszczono na stronie w dn. 14.09.2016
Zamieścił AJ

Wynajem hali sportowej i auli w Zespole Szkół nr 1

Zaproszenie do składania ofert na najem hali sportowej i auli w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34, zaprasza do złożenia oferty na najem sal sportowych.

 1. Przedmiot oferty:
  • Hala sportowa o powierzchni 861 m2
  • Aula o powierzchni 360 m2
 2. Termin realizacji: 01.10.2016 - 30.06.2017
 3. Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34
 4. Termin składania ofert: do dn. 30.09.2016r. do godz. 13.00.
 5. Forma składania ofert: pisemnie.

O rozstrzygnięciu można się będzie dowiedzieć telefonicznie (55 625 66 51 lub 55 625 66 56).


Zamieszczono na stronie w dn. 16.08.2016
Zamieścił AJ

Wynajem hali sportowej i auli w Zespole Szkół nr 1

Zaproszenie do składania ofert na najem hali sportowej i auli w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34, zaprasza do złożenia oferty na najem sal sportowych.

 1. Przedmiot oferty:
  • Hala sportowa o powierzchni 861 m2
  • Aula o powierzchni 360 m2
 2. Termin realizacji: 06.09.2016 - 30.06.2017
 3. Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34
 4. Termin składania ofert: do dn. 02.09.2016r. do godz. 13.00.
 5. Forma składania ofert: pisemnie w zaklejonej kopercie.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: dn. 06.09.2016r.

O rozstrzygnięciu można się będzie dowiedzieć telefonicznie (55 625 66 51 lub 55 625 66 56).


Zamieszczono na stronie w dn. 10.07.2016
Zamieścił AJ

Informacja o wyniku naboru na stnowisko starszy inspektor ds.księgowości

Dyrektor Zespołu Szkol Nr 1 -nabor na stanowisko urzędnicze.pdf

Zamieszczono na stronie w dn. 24.08.2015
Zamieścił AJ

Informacja o wyniku naboru na stnowisko starszy inspektor ds.księgowości

Decyzja.jpg

Zamieszczono na stronie w dn. 14.08.2015
Zamieścił Adam Jakubowski

Wynajem hali sportowej i auli w Zespole Szkół nr 1

Zaproszenie do składania ofert na najem hali sportowej i auli w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34, zaprasza do złożenia oferty na najem sal sportowych.

 1. Przedmiot oferty:
  • Hala sportowa o powierzchni 861 m2
  • Aula o powierzchni 360 m2
 2. Termin realizacji: 01.09.2015 - 30.06.2016
 3. Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34
 4. Termin składania ofert: do dn. 04.09.2015r. do godz. 13.00.
 5. Forma składania ofert: pisemnie w zaklejonej kopercie.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: dn. 07.09.2015r.

O rozstrzygnięciu można się będzie dowiedzieć telefonicznie (55 625 66 51 lub 55 625 66 56).

OfertaNajmuSal.pdf

OfertaNajmuSal.doc

Druk oferty.doc

Zamieszczono na stronie w dn. 25.06.2015
Zamieścił Adam Jakubowski

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Starszy inspektor ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg

Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu, czas pracy - 4 godziny dziennie, tj. 20 godzin tygodniowo, termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2015 r.

Dyrektor_ZS_Nr_1-wakat.pdf

Dyrektor_ZS_Nr_1-wakat.doc

Zamieszczono na stronie w dn. 24.08.2014
Zamieścił Adam Jakubowski

Wynajem hali sportowej i auli

Zaproszenie do składania ofert na najem hali sportowej i auli w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34 zaprasza do złożenia oferty na najem sal sportowych.

 • Przedmiot oferty:
  • Hala sportowa o powierzchni 861 m2
  • Aula o powierzchni 360 m2
 • Termin realizacji: 01.09.2014 - 30.06.2015
 • Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34
 • Termin składania ofert: Do dn. 01.09.2014r. do godz. 13.00 Forma składania ofert: Pisemnie w zaklejonej kopercie.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: dn. 01.09.2015r.

O rozstrzygnięciu można się będzie dowiedzieć telefonicznie.

Zaproszenie do skladania ofert.pdf


Druk oferty.pdf

Druk oferty.doc

Zamieszczono na stronie w dn. 28.11.2013
Zamieścił Adam Jakubowski

Adaptacja dwóch toalet dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr1 w Elblągu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZP-3-ZSO-2013

Przedmiot zamówienia: Adaptacja dwóch toalet dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr1 w Elblągu

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Pełny komunikat - Adaptacja dwóch toalet dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (*.doc)

Pełny komunikat - Adaptacja dwóch toalet dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (*.pdf)


Uwaga! Zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -
(do zamieszczenia otrzymałem foto *.jpg)

Zamieszczono na stronie w dn. 2.09.2013
Zamieścił Adam Jakubowski

Elbląg: Remont kompleksowy wentylatornii w Zespole Szkół Nr1 w Elblągu

Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia
Remont kompleksowy wentylatornii.

Nazewnictwo wg CPV: Remont wentylatora
CPV: 39717100-4
Nazewnictwo wg CPV: Wymiana instalacji elektrycznej
Nazewnictwo wg CPV: Roboty remontowe i konserwacyjne
CPV: 45432113-7

Nazewnictwo wg CPV: Roboty ogólnobudowlane
CPV:45000000-7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu przy ul. Korczaka 34 w sekretariacie - pokój nr 13.
Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2013 r. o godz. 11.00

1.1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:
ZP-1-ZSNr 1-2013 - Remont wentylatornii w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu
Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

1.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę oferty zaleca się przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami ppkt 1.1., a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA".

1.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości:
- mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie,
- równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 01.10.2013 2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu w pokoju 2A (gabinet Dyrektora). Otwarcie ofert jest jawne. 2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

2.3. Informacje, o których mowa w ppkt 2.1. i .2.2. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


Pełny komunikat - Remont wentylatornii w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu (*.doc)

Pełny komunikat - Remont wentylatornii w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu (*.pdf)

Zamieszczono na stronie w dn. 21.08.2013
Zamieścił Adam Jakubowski

Elbląg: Remont pokrycia dachowego na segmencie C w Zespole Szkół Nr1 w Elblągu

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
 • Zespół Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Janusza Korczaka 34, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 625 66 51, faks 55 625 66 63.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1.elblag.com.pl
 • Adres poczty internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: zsnr1elblag@wp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego na segmencie C w Zespole Szkół Nr1 w Elblągu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: roboty ogólnobudowlane, w tym renowacji starego dachu krytego papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża, krycie papą wymiana pokrycia murów ogniowych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 1.

...

PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1.elblag.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 1 w Elblągu,ul. Korczka 34.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 1 82-300 Elbląg,ul. Korczka 34.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.10.2013.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pełny komunikat - Przetarg-ogłoszenie o przetargu (*.doc)

Pełny komunikat - Przetarg-ogłoszenie o przetargu (*.pdf)


Informacje uzupełniające dotyczące rodzaju papy wierzchniego krycia(*.doc)

Informacje uzupełniające dotyczące rodzaju papy wierzchniego krycia(*.pdf)


Informacje uzupełniające dotyczące rodzaju papy podkładowej (*.doc)

Informacje uzupełniające dotyczące rodzaju papy podkładowej(*.pdf)


SPECYFIKACJA-dach (*.doc)

SPECYFIKACJA-dach (*.pdf)

Zamieszczono na stronie w dn. 20.08.2013
Zamieścił Adam Jakubowski

Zaproszenie do składania ofert na najem hali sportowej i auli w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34 zaprasza do złożenia oferty na najem sal sportowych.

Przedmiot oferty: Hala sportowa o powierzchni 861 m2
Aula o powierzchni 360 m2

Termin realizacji: 02.09.2013 - 30.06.2014

Miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34
Termin: Do dn. 30.08.2013r. do godz. 13.00
Forma składania ofert: Pisemnie w zaklejonej kopercie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: dn. 31.08.2013r.

O rozstrzygnięciu można się będzie dowiedzieć telefonicznie.

Pełny komunikat (*.doc)

Pełny komunikat (*.pdf)


Oferta na najem (*.doc)

Oferta na najem (*.pdf)


Zamieszczono na stronie w dn. 16.08.2012
Zamieścił Adam Jakubowski

Pełny komunikat (*.doc)

Pełny komunikat (*.pdf)


Oferta na najem (*.doc)

Oferta na najem (*.pdf)


Zamieszczono na stronie w dn. 10.08.2011
Zamieścił Adam Jakubowski

Zaproszenie do składania ofert na najem hali sportowej i auli w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu [pdf]
Zaproszenie do składania ofert na najem hali sportowej i auli w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu [doc]

Wzór formularza oferty na najem hali sportowej i auli [pdf]
Wzór formularza oferty na najem hali sportowej i auli [doc]


Zamieszczono na stronie w dn. 11.12.2010
Zamieścił Adam Jakubowski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - korytarze - Wymiana posadzki z plytek PCV na tarket [pdf]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - korytarze - Wymiana posadzki z plytek PCV na tarket [doc]


Zamieszczono na stronie w dn. 01.12.2010
Zamieścił Adam Jakubowski

wyjasnienie 2 do SIWZ-Wymiana posadzki z plytek PCV na tarket [pdf]
wyjasnienie 2 do SIWZ-Wymiana posadzki z plytek PCV na tarket [doc]


Zamieszczono na stronie w dn. 30.11.2010
Zamieścił Adam Jakubowski

Odpowiedz na zapytanie do SIWZ-Wymiana posadzki z plytek PCV na tarket [pdf]
Odpowiedz na zapytanie do SIWZ-Wymiana posadzki z plytek PCV na tarket [doc]


Zamieszczono na stronie w dn. 26.11.2010
Zamieścił Adam Jakubowski

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykladzina na ciagach komunikacyjnych [mhtml]
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykladzina na ciagach komunikacyjnych [pdf]
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykladzina na ciagach komunikacyjnych [doc]


Zamieszczono na stronie w dn. 16.09.2010
Zamieścił Adam Jakubowski

Wybór oferty - wymiana_posadzki_PCV_aula [pdf]
Wybór oferty - wymiana_posadzki_PCV_aula [doc]


Zamieszczono na stronie w dn. 21.08.2010
Zamieścił Adam Jakubowski

SIWZ_wymiana_posadzki_PCV_aula_ZS1_Eg [pdf]
SIWZ_wymiana_posadzki_PCV_aula_ZS1_Eg [doc]


Zamieszczono na stronie w dn. 06.07.2010
Zamieścił Adam Jakubowski

Zaproszenie do składania ofert - Najem sal 2010/11 [pdf]
Zaproszenie do składania ofert - Najem sal 2010/11 [doc]


Zamieszczono na stronie w dn. 01.06.2010
Zamieścił Adam Jakubowski

Skan Informacji o wyniku naboru na stanowisko st. referenta ds. księgowości - *.jpg


Zamieszczono na stronie w dn. 07.05.2010
Zamieścił Adam Jakubowski

Nabor na wolne stanowisko urzednicze.pdf
Nabor na wolne stanowisko urzednicze.doc


Zamieszczono na stronie w dn. 17.12.2009
Zamieścił Adam Jakubowski

informacja o wyniku rokowan wynajmu 2010.pdf
informacja o wyniku rokowan wynajmu 2010.doc


Zamieszczono na stronie w dn. 3.11.2009
Zamieścił Adam Jakubowski

Zaproszenie do rokowań cen wynajmu hali sportowej - parkiet.pdf
Zaproszenie do rokowań cen wynajmu hali sportowej - parkiet.doc


Zamieszczono na stronie w dn. 3.11.2009
Zamieścił Adam Jakubowski

Zaproszenie do rokowań cen wynajmu hali sportowej - aula.pdf
Zaproszenie do rokowań cen wynajmu hali sportowej - aula.docUczniowie wylosowali:
05.12. - numer 6
06.12. - numer 12
07.12. - numer 15
08.12. - numer 23
09.12. - numer 31


Darmowe liczniki
Biuletyn Informacji Publicznej
Nadanie sztandarów


Nasza szkoła z lotu ptaka (zdjęcia lotnicze)Wyniki naszych
poprzednich sondSlajdowisko
Gimnazjum nr 4 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu


nadesłał: M.Ł. IIc gim. 2007/08


Bezpieczny internet.pdf

nadesłała: A.C. IIe gim. 2009/10


Nauka wiersza na pamięć.pdf

nadesłał: M.J. IId gim. 2009/10


Gry i zabawy


Grafika Download


NUMERY ALARMOWE


deutschmeinhobby.pl.tl


englishfunzone.weebly.com/facebook.com/zsnr1elblag

w górę © 2006-2016 by Zespół Szkół Nr 1 w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Korczaka 34
Aktualna strona www.sp11.elblag.pl/
e-mail szkoła: sekretariat@sp11.elblag.pl  
e-mail strona: redakcja@sp11.elblag.pl